HjemNyheiterForslag til områdereguleringsplan for tettstaden Vaksdal - høyring

Forslag til områdereguleringsplan for tettstaden Vaksdal - høyring

Høyring og offentleg ettersyn - forslag til Områdereguleringsplan for tettstaden Vaksdal - Høyringsperiode er frå 4. mai – 18. juni 2023.
Publisert: 04.05.2023
Sist endra: 23.08.2023

Høyring og offentleg ettersyn - forslag til Områdereguleringsplan for tettstaden Vaksdal 

I tråd med vedtak i formannskap/plan- og økonomiutvalet den 25.04.23, og i medhald av medhald av Plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10 vert områdereguleringsplan for Vaksdal, planID 2016001lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i seks veker.

Høyringsperiode er frå 4. mai – 18. juni 2023.

Forslagsstillar er Vaksdal kommune, med plankonsulent Henning Larsen/Rambøll.

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for at stasjonsbyen Vaksdal kan veksa og utviklast vidare til ein fleirfunksjonell stad med bustader, næring, handel, offentleg og privat tenesteyting, blågrøne strukturar, møteplassar, friluftsliv og naturopplevingar.

Vaksdal skal planleggast for ei framtidig auke i folketal og tilreisande, og utviklinga skal forankrast i staden sin natur og lokale historie.

Høyringsfrist er 18. juni 2023.

Alle merknadar skal merkast - «Høyring Områdeplan for Vaksdal» (emnefeltet i e-post), og sendast til:

Dersom du ikkje har tilgang til e-post, kan du sende merknaden til:

  • Vaksdal kommune, Konsul Jebsensgate 16, 5722 Dalekvam.

 Her finn du heile saka om områdereguleringsplan for tettstaden Vaksdal.