HeimNyheiterInterkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland – 2. gongs høyring

Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland – 2. gongs høyring

Kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal har i fellesskap utarbeidd eit forslag til interkommunal plan for sjøareala i kommunane, jf.  plan og bygningslova (pbl.) §§9-1, 9-2 og 9-3.

Det interkommunale planutvalet (IKPU) har fått mynde til å sende planen ut på høyring og offentleg ettersyn. Planen bygger på rammene i planprogrammet som vart vedteke av IKPU juni 2021 og det som var på 1. gongs høyring. 

Planområdet omfattar sjøareala i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal.

Planområdet gjeld berre sjøområda. Det vil seie frå flomålet i elveosar, vassflata, vassøyla ned og sjølve sjøbotn. Avgrensing ut i sjø er 1 nautisk mil utanfor grunnlinja og etter rammene elles i hamne- og farvannslova.

Dette er ein arealplan for sjøareala over kommunegrensene og skal sikre langsiktige rammer for berekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i sjøområda.

Planen skal munne ut i ein juridisk bindande plan på kommuneplannivå.

Trykk her for å lese forslaget til arealplan for sjøareala Region Nordhordland.

Alle innspel skal merkast -  «Høyring Interkommunal plan sjøareal» (emnefeltet i epost) , og sendast til

eller som brev til

  • Region Nordhordland IKS, Kvassnesvegen 23, 5914 Isdalstø

Sist oppdatert: 31.03.2023
Publisert: 31.03.2023