Vedtak frå kommunestyremøte 17. juni 2019

Her er nokre av sakene som var behandla på møtet:

Brannordning i Vaksdal kommune
Samandrag/konklusjon (kort om saka) Vaksdal kommune skal dokumentere at brann- og redningstenesta er bemanna, organisert og utstyrt på ein slik måte at dei oppgåver som følgjer av brann- og eksplosjonsvernlova til ei kvar tid kan gjennomførast på ein tilfredsstillande måte. Brannordninga er eit overordna og styrande dokument for brann- og redningstenesta i Vaksdal kommune og den gjev formelle, faglege og økonomiske rammevilkår. Ny brannordning avløyser gjeldande ordning frå 1999.

Trykk her for å les heile saka.

Trykk her for å lese årsmelding brann og redning 2018

Bygg for helse og omsorg – val av alternativ for vidare utgreiing i forprosjekt
Mogelegheitsstudiet har vore behandla i fleire omgangar.

Trykk her for lese dokumenta frå møtet.

Utgreiing av Stamnes oppveksttun
Saka har vore behandla i fleire omgangar.

Trykk her for lese dokumenta frå møtet.

Årsrekneskap og årsmelding Vaksdal kommune 2018 vart vedteke.

Trykk her for å lese dokumentet

Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 vart vedteke.

Trykk her for å lese dokumentet.

Trykk her for å lese heile møteprotokollen.

Trykk her for oversikt over alle sakene som var behandla på møtet.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 01.07.2019