SMIL-midlar 2019 - søknadsfrist 1. juni

Tilskotsordninga gjeld tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket ut over vanleg i jordbruksdrift.
Føremålet er å ta vare på natur- og kulturminneverdiar i jordbruket sitt kulturlandskap.

SMIL-midlane kan nyttast til:

  • Skjøtselstiltak (landskap/kulturelement, verneverdig bygningar …).
  • Ta vare på/fremje biologisk mangfald.
  • Tiltak som reduserer/hindrar ureining frå landbruket.
  • Tilrettelegging for ferdsle og opplevingar.
  • Næringsretta tiltak ut frå kultur- og miljøverdiar.
  • Felles-/planleggingstiltak.

Trykk her for å lese meir om tilskotet. (Landbruksdirektoratet)

Trykk her for å komme til søknadskjema (Altinn)

Søknadsfrist er 1. juni.

Har du spørsmål, ta kontakt med Tore Henrik Øye.

  • Mobil: 911 27 337

Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 07.05.2019