HjemNyheiterSøknad om SMIL-midlar 2022 - frist 1.juni

Søknad om SMIL-midlar 2022 - frist 1.juni

Midlane skal nyttast til å ta vare på natur- og kulturminneverdiar i jordbrukslandskapet.

Vaksdal kommune har kr. 100 000,- til disposisjon i 2022. 

Midlane kan nyttast til:

  • Skjøtselstiltak (landskap/kulturelement, verneverdige bygningar m.m.
  • Tiltak som tek vare på/fremjar biologisk mangfald.
  • Tiltak som reduserer/hindrar ureining.
  • Tilrettelegging for ferdsle og opplevingar jordbrukslandskapet.
  • Næringsretta tiltak med bakgrunn i kultur- og miljøverdiar.
  • Fellestiltak og planleggingstiltak.

Trykk her for søknadsskjema og meir informasjon.

Trykk her for nærare informasjon hos Landbruksdirektorat

Har du spørsmål, ta kontakt med landbruksrådgjevar Tore Henrik Øye.


Sist oppdatert: 03.05.2022
Publisert: 03.05.2022