HjemNyheiterTilskot frå interkommunalt viltfond til fremjing av viltet

Tilskot frå interkommunalt viltfond til fremjing av viltet

Fondet er eit felles fond mellom nemnde kommunar, med midlar frå BKK etter Eksingdalsreguleringa.

Aktuelle søkjarar er villreinutval-/nemnd, grunneigarlag, hjortevald, jakt- og fiskarlag med fleire.

Vedteken handlingsplan skal liggje til grunn ved handsaming av søknadar:

  • Tiltak med bakgrunn i forvaltnings- og driftsplanar skal vektleggjast (både offentlege og privatrettslege planar).
  • Tiltak som fremjar bestandsforvalting på tvers av kommunegrensene har prioritet (t.d. villrein, hjort og småvilt).
  • Midlane skal vera med å fremja lokal kunnskap- og kompetanseutvikling og rekruttering hjå unge.
  • Det kan gjevast tilskot til kartleggings, utgreiings-  og informasjonstiltak.
  • Det kan òg løyvast midlar til ikkje jaktbare artar.
  • Tilskot skal hovudsakleg vera delfinansiering. Det er ein fordel om midlane medverkar til statleg finansiering av tiltak/prosjekt.

Trykk her for å meir informasjon.

Søknadar med prosjektskildring og budsjett/finansieringsplan, skal sendast til Vik kommune

Kontaktperson Vaksdal kommune Tore Henrik Øye

Mobil: 911 27 337

E-post: tore.henrik.oye@vaksdal.kommune.no


Sist oppdatert: 28.02.2022
Publisert: 28.02.2022