HjemNyheiterVarsel om oppstart av planarbeid for Dalegarden gnr/bnr 22/14, Vaksdal kommune

Varsel om oppstart av planarbeid for Dalegarden gnr/bnr 22/14, Vaksdal kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Dalegarden gnr/bnr 22/14 i Vaksdal kommune.

Trykk her for å lese varslingsbrevet.

Trykk her for å sjå plangrense, oversiktskart.

Trykk her for å sjå kart over plangrense.

Grunneigarar og naboar er direkte varsla om planane.

Frist for innspel

Frist for innspel og merknader til varsel om oppstart av planarbeidet vert sett til 24.01.2023.

Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Unni Sjursen
Postboks 291
5203 Os

E-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Unni Sjursen
Telefon: 900 29 764
E-post: unni@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av innspel og merknader til Vaksdal kommune, dette vil verta ivareteke av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspel/merknader o.l. vert sendt samla til kommunen saman med planforslaget.


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 13.01.2023