Vedtak i formannskapet måndag 15. oktober

Les meir om vedtaka frå formannskapet her.
Publisert: 17.10.2018
Sist endra: 13.01.2022

Kommuneplan - arealdel

Formannskapet la samrøystes framlegg til kommuneplanen sin arealdel ut på høyring med lengre høyringsfrist enn lova sitt minimumskrav på 6 veker.

Du kan lese saka her.

Reguleringsplan for ny kollektivterminal på Dale

Formannskapet vedtok samrøystes oppstart av reguleringsplan for ny kollektivterminal på Dale.

Du kan lese saka her.

Klage på avslag - etablering av ubemanna bensinstasjon på Dalegarden.

Formannskapet ga mot ei røyst klagar medhald i klagesak for etablering av ubemanna bensinstasjon på Dalegarden. Saka vert sendt Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Du kan lese heile saka her.

Justert visuell profil

Formannskapet handsama sak om visuell profil og vedtok samrøystes alternativ 3 B.

Du kan lese heile saka her.