HjemBarnehagePrisar og betaling - barnehage

Prisar og betaling - barnehage

Frå 1. august 2024 er makspris 1.500 kroner pr månad.
Har du fleire barn i barnehagen eller låg inntekt kan du få ein lågare pris.

Matpengar kjem i tillegg. Det kostar 330 kroner i månaden for full plass. 

Syskenmoderasjon

Har du fleire enn eit barn i barnehage i same kommune, har du rett på ein reduksjon i foreldrebetalinga. 

  • For første barn betalar du vanleg pris
  • For barn nummer to får du 30 % syskenmoderasjon
  • For barn nummer tre er det gratis barnehageplass
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Du kan søke om redusert foreldrebetaling dersom du:

  • har barn i barnehage som er 1 år og har husholdningsinntekt under 275.000 kroner.
  • har barn i barnehage som er 2-5 (6) år og har husholdningsinntekt under 642.700 kroner. 

Har du rett på gratis kjernetid?

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald kvar veke i barnehagen. Har barnet ditt heildagsplass må du sjølv betale for opphald utover dei 20 timane.

Hushald med inntekt lågare enn kr 598.825,- per år som har 2, 3, 4 og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, kan søkje om gratis kjernetid.

Slik søkjer du om redusert pris - frist 1. juni

Viss du vil endre, seie opp plass eller søkje redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må du logge deg på Vigilo (bruk PC, ikkje mobil) og trykkje «Ny søknad»

Trykk her for å logge deg inn på Vigilo.

Då kjem det opp fleire val: 

  • Barnehageplass
  • Redusert betaling 
  • Endre oppholdstid barnehage
  • Oppsigelse barnehage

Trykk her for å lese rettleiing til søknad om redusert foreldrebetaling (PDF).

Vedlegg som må sendast med søknaden:

Det er viktig at dokumentasjon blir sendt saman med søknadsskjemaet ditt. Søknader utan tilstrekkeleg dokumentasjon vil ikkje bli behandla.

Dokumentasjonskrav er siste års sjølvmelding.

Inntektsgrunnlaget skal spegle dei faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søkjar har skattepliktig person - og kapitalinntekt som ikkje står på sjølvmeldinga, er du pliktig til å opplyse om dette.

Dersom søkjar ikkje kan leggje fram sjølvmelding må annan dokumentasjon leverast. Dette kan for eksempel vere lønnsslipp frå arbeidsgjevar, eller inntekt frå NAV.

Trykk her for å lese meir om ordninga på Utdanningsdirektoratet sine sider.


Sist oppdatert: 04.07.2024
Publisert: 23.05.2018