Om Vaksdal brannvesen

Brannsjef Janicke Larsen

 

Koordinator, brannvern Brede Tjønneland

Brannvakt

Vaksdal har to brannstasjonar lokalisert på Dale og Vaksdal, i tillegg til eit branndepot på Eidslandet.

Brannvesenet i Vaksdal består av 36 deltidsmannskap. Av desse er det ti utrykningsleiarar i vaktordning, fordelt på fem vaktlag. Vaksdal har éin brannkoordinator i 40 prosent stilling.

Vaksdal brannvesen har også ei first responder-teneste.

Samarbeidsavtale mellom Bergen brannvesen og Vaksdal kommune 

Samarbeidsavtalen mellom Bergen brannvesen og Vaksdal kommune trådde i kraft 1. mars 2018.

Den 27. februar 2018 blei samarbeidsavtalen mellom Bergen brannvesen og Vaksdal kommune signert av brannsjef Leif Linde og konstituert rådmann Åse Elin Myking.

Bergen brannvesen har totalansvaret for brann- og redningstenesta i Vaksdal kommune. Brannsjefen i Bergen brannvesen er dermed også brannsjef i Vaksdal kommune. Ved hendingar er lokal utrykningsleiar frå Vaksdal brannvesen delegert leiaransvaret inntil eventuell representant frå Bergen brannvesen, normalt utrykningsleiar i Arna brannstasjon, kjem til skadestaden.

Vaksdal kommune har arbeidsgjevaransvaret for brann- og redningspersonell som inngår i den lokale beredskapsstyrken i kommunen. Kommunen har også ansvar for drift og vedlikehald av eigne brannstasjonar, utrykningskøyretøy og anna materiell.

Brannførebyggjande oppgaver

Bergen brannvesen har ansvar for å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brannar og andre ulykker. Bergen brannvesen har ansvar for å gjennomføre tilsyn av særskilte brannobjekt.


Sist oppdatert: 15.08.2022
Publisert: 20.08.2018