Enøkstønad for 2023

Nye 3 millionar kroner sett av til ENØK – tiltak i Vaksdal kommune.

Retningslinjer for ENØK-tiltak, runde 2 - hausten 2023

Føremål

Tiltaket skal støtte nye energisparande tiltak til innbyggjarar si primærbustad i Vaksdal kommune.

Tidsperiode
 • Du må ha førehandsgodkjenning av ønsket tiltak før du investerer.
 • Tilskot til tiltak gjeld frå 01.01.23 til 31.12.23.
 • Tiltaket og betaling må vere gjennomført i dette tidsrommet.
 • Alle tiltak må førehandsgodkjennast
 • Du kan ikkje søkje om støtte til tiltak utført etter 01.08.23 utan førehandsgodkjenning.
 • For tiltak utført før 01.08.23 kan du sende inn søknad om førehandsgodkjenning. Når du mottek vedtak om førehandsgodkjenning sender du inn dokumentasjon på utført tiltak.
 • Etter innsending av kvittering vil du motta eit nytt vedtak gjeldande utbetaling.
Kva type tiltak kan du søkje om?
 • Du kan få støtte til energieffektiviserande tiltak i bustad som Enova skisserer på sine nettsider.

Sjekk her og få tips hos Enova.

 • Stønaden gjeld nye tiltak. Dersom du allereie har iversatt tiltak kan du ikkje søke om fornying eller utviding av eksisterande anlegg.
 • Du kan til dømes ikkje søkje om å erstatte defekte anlegg, då dette ikkje vil være eit nytt tiltak.
Støttesum
 • Støttesum kan ikkje overstige kr 20 000,-.
 • Du kan kun søke om ein stønad pr bustad. Dersom bustaden tidlegare har motteke stønad til energisparande tiltak vil du ikkje kunne få stønad igjen, og treng derfor ikkje å søke.
 • Søknaden kan innehalde fleire uavhengige tiltak. Utgifter til arbeid/handtverkar må dokumenterast frå godkjent leverandør. Eigeninnsats/ arbeid vert ikkje dekka.
Rammer og frister

Total ramme for Vaksdal kommune er 3 millionar kroner. Når dette beløpet er brukt opp, fell ordninga vekk utan varsel. Søknader om førehandsgodkjenning etter dette vil bli avslått.

Førehandsgodkjenninga er gyldig fram til 31.12.23. Etter dette fell den bort av seg sjølv, dersom søknad om utbetaling ikkje er sendt inn.

Frist for innsending av dokumentasjon er 31.01.24.

Krav til søknad
 • Kommunens søknadsskjema må nyttast.
 • Søknaden må innehalde skildring av tiltaket.
 • Søkjar må være juridisk eigar av bustaden og vere folkeregistrert på adressa det blir søkt om stønad til.
 • Du kan ikkje søke om stønad til bueiningar i eigen bustad som du ikkje sjølv nyttar som eigen primærbustad, til dømes utleigeeining.
 • Bustaden må ligge i Vaksdal kommune.
 • Det blir ikkje gitt tilskot til fritidsbustad.
 • Etter at du har motteke førehandsgodkjenning kan du iverksetje tiltaket. Stønaden blir utbetalt når tiltaket er dokumentert i form av kopi av faktura og kvittering frå bank/terminal, og du har motteke eit eige vedtak gjeldande utbetaling.
 • Førehandsgodkjenningen vil være gyldig til og med 31.12.23.
 • Kommunen kan avslå utbetaling om tiltaket ikkje er gjennomført i tråd med gjeldande retningslinjer.
 • Ved å gi feile opplysningar kan støttesummen bli krevd tilbake.
 • Det kan bli kontroll på om tiltaket blir gjennomført i tråd med søknad.
 • Tilsagn om førehandsgodkjenning føreset at det framleis er disponible midlar.
Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt  med Maren Finsrud Johannesen.

Søknadene vil bli behandla i den rekkefølga dei blir motteke. Det må påreknast noko sakshandsamingstid.

Trykk her for å opne søknadsskjema.


Sist oppdatert: 15.10.2018
Publisert: 15.10.2018