HjemLandbruk, bygdeutvikling, næring og skattTilskot til etablering i kommunen

Tilskot til etablering i kommunen

Vil du etablere deg i Vaksdal kommune, kan du søkje om etableringstilskot.

Slik søkjer du

Klikk her for å opne søknadsskjema for tilskot for førstegangsetablerarar i kommunen.

Send inn skjema med vedlegg til: 

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Tilskot til etablering utanom Eksingedalen, Eidslandet og Bergsdalen

Nybygg

Ved kjøp av nybygd husvære eller privat nybygging på minst 40 kvm. kan ein få etableringstilskot kr. 100.000,-.

Søkjar må vera heimelshaver til heile eigedomen. Dersom det er fleire heimelshavarar kan det gjevast tilskot dersom begge/alle heimelshavarane oppfyller vilkåra.

Tilskotet gjeld nybygg på gards- og bruksnummer kor det ikkje tidlegare har vært bustader.

Tilskot til etablering i Eksingedalen, Eidslandsområdet og Bergsdalen

Nybygg

Gjeld gardsnummer 36-37 og 54-69 (Eksingedalen) 35 og 39 (Eidslandsområdet) og 70-80 (Bergsdalen).

Tilskotet gjeld nybygg på gards- og bruksnummer kor det ikkje tidlegare har vært bustader.

Ved kjøp av nybygd husvære eller privat nybygging på minst 50 kvm. kan ein få etableringstilskot kr 300.000,-.Søkjar må vera heimelshavar til heile eigedomen. Dersom det er fleire heimelshavarar kan det gjevast tilskot dersom begge/alle heimelshavarane oppfyller vilkåra.

Dersom det vert bygd godkjent utleigebustad i tilknyting til nybygget, vert tilskotet auka til 350.000,- kroner.

Eksisterande bustad

Gjeld gardsnummer 36-37 og 54-69 (Eksingedalen) 35 og 39 (Eidslandsområdet) og 70-80 (Bergsdalen).

Ved kjøp av eksisterande bustad kan du søke om tilskot, kr. 100.000,-.

Søkjar må vera heimelshaver til heile eigedomen. Dersom det er fleire heimelshavarar kan det gjevast tilskot dersom begge/alle heimelshavarane oppfyller vilkåra

Stimuleringstilskot til alle etablerare under 35 år

Alle under 35 år som kjøper eige husvære i kommunen kan søke om stimuleringstilskot, kr 25.000,-.

Beløpet gjeld for kvar enkelt heimelshaver.

Generelle reglar og vilkår for tilskota
 • Tilskota er eingongstilskot.

 • Bustaden må være heilårshusvære.

 • Ein kan ikkje kombinera ulike tilskot.

 • For tilskot til bustadbygging: Bustaden må nyttas til bustad i 5 år frå ferdigattest. Om bustaden vert nytta til andre føremål (eks. fritidsbustad), skal tilskotet betalast attende forholdsmessig for tida som er att.
 • Det må søkes om stimuleringstilskot innan 6 månader etter tinglyst kjøp. Ein må søka senast den månaden ein fyller 35 år. Det er ein forutsetning at ein er folkeregistrert på adressa, og at ein skal bruke bustaden til eigen bustad. F. eks. kjøp av bustad for framleige er ikkje gyldig.

 • Ein kan få stimuleringstilskot til kjøp av eksisterande bustad ein gong. Så lenge dei øvrige krava er oppfylte, spiller det ingen rolle om du tidlegare har eigd bustad i kommunen, men du kan ikkje få tilskot om du har fått det tidlegare.

 • For tilskot til bustadbygging: Bustaden må nyttas til bustad i 5 år frå ferdigattest. Om bustaden vert nytta til andre føremål (eks. fritidsbustad), skal tilskotet betalast attende forholdsmessig for tida som er att.

 • Øvre aldersgrense for søknad om tilskot er 60 år. Ein må søka senast den månaden ein fyller 60 år. Det er ein føresetnad at ein er folkeregistrert på eigedommen, og at øvrige vilkår er oppfylt.

 • Ved nybygg etter brann, oppbygging av skada hus el. vil det ikkje ytast tilskot. Tilskotet gjelder nybygg kor det ikkje har vært bustad på eigedomen tidlegare.

Utbetaling av tilskotet: 
Tilskotet til bustadbygging vert utbetalt når ferdigattest ligg føre

 • Tilskot til kjøp vert utbetalt når tinglyst kjøpekontrakt ligg føre, heimel er overført og heimelshavar(ane) er registrert i folkeregisteret som busett på eigedomen.

Avgjerd:

 • Kommunedirektøren vert delegert mynde til å ta avgjerd i saker om tilskot.

Bindingstid:

 • For tilskotsordninga til bustadbygging: Bustaden må nyttast til bustad i 5 år frå ferdigattest. Om bustaden vert nytta til andre føremål, skal tilskotet betalast attende forholdsmessig for tida som er att.

Avgrensingar:

 • Tilskot til bustadbygging er eit eingongstilskot.
 • Det vert berre gjeve tilskot til bygging av heilårshusvære.

Klageadgang

 • Formannskapet kan ta avgjerd i klagesaker etter forvaltningslova sine regler.

Sist oppdatert: 02.03.2023
Publisert: 02.10.2018