Bygdeutvikling

Tilskot til bygdeutvikling

Lag, organisasjonar, verksemder eller einskildpersonar i kommunen vert invitert til å søkje om tilskot til prosjekt eller aktivitetar til almennyttige føremål. Målet med tilskotsordninga er å skape trivsel og stimulere til aktivitet som er ope og tilgjengeleg for alle.

Kva kan det søkjast midlar til?
 • Stønad til konkrete prosjekt/tiltak/aktivitet og ikkje til generell drift.
 • Varige, permanente prosjekt og til hjelp i tunge fasar.
 • Materiell, utstyr, opprusting til ulike prosjekt, stader.
 • Stønad til kurs og kompetanseutvikling.
 • Midlane kan løyvast i tillegg til andre søknadsordningar, som til dømes tildeling av spelemidlar m.m.
Kva må søknaden innehalde?
 • Kva tiltaket gjeld
 • Kven som har ansvar for tiltaket
 • Krav om (enkelt) budsjett og anna dokumentasjon.
 • Dokumentasjon på eigeninnsats.
 • Plan for evt. vedlikehaldskostnader må søkjar legge ved.
 • Søknad skal sendast til post@vaksdal.kommune.no
 • Søknad må merkast – Søknad bygdeutviklingsutvalet

 

Klikk her for å lese retningslinjene for tilskotsordninga.

Søknadsfristar

Utval for bygdeutvikling er ansvarleg for løyvingane. For søknadssum over 15 000 vert søknadane behandla samla to gongar i året, vår og haust.

Vår 2024 - søknadsfrist 22. februar

Utvalet vil behandla søknadene i møte 5. mars 2024

For søknadssum under 15 000 vert søknadene behandla av utvalet ved kvart møte. Søknaden må vere kommunen i hende seinast 3 veker før møtedato. 

Merk:  Informasjon om andre søknadsordningar ligg under dei ulike fagfelta på nettsida, t.d. kulturmidlar finn du under kategorien Natur, kultur og fritid.

Klikk her for å finne oversikt over tilskotsordningar for kulturmidlar.


Sist oppdatert: 07.02.2024
Publisert: 07.07.2020