HeimLandbruk, bygdeutvikling, næring og skattBygdeutviklingRetningslinjer for tilskot til bygdeutvikling

Retningslinjer for tilskot til bygdeutvikling

Løyvingar i bygdeutviklingsutvalet

 • Løyving av tilskot til søknader med søknadssum under 15 000 kr kan skje i kvart møte.
 • Løyving av tilskot til søknader over 15 000 kr skjer to gongar i året, mars og sept.
 • Minimum søknadssum for løyving er kr 5 000.

Kva kan det søkjast om midlar til?

Midlane skal tildelast allmennyttige føremål, stimulera til aktivitet i bygdene, levande bygdeliv. Midlane skal koma mange til gode, skape trivsel, aktivitet og vere ope og tilgjengeleg for alle.

 • Stønad til konkrete prosjekt/tiltak/aktivitet og ikkje til generell drift.
 • Varige, permanente prosjekt og til hjelp i tunge fasar.
 • Materiell, utstyr, opprusting til ulike prosjekt, stader.
 • Stønad til kurs og kompetanseutvikling.
 • Midlane kan løyvast i tillegg til andre søknadsordningar, som til dømes tildeling av spelemidlar m.m.

Løyvinga vert gjeve som ein eingongssum. Kommunen pliktar ikkje å støtte tiltaket med vidare vedlikehaldskostnader.

Kven kan søkje midlar?

 • Frivillige lag og organisasjonar
 • Private
 • Verksemder

BU ønskjer å opne opp for at både private og bedrifter kan søkja, dersom søknaden innfrir i kriteria om kva det kan søkjast midlar til. Kven som får søke vil bli revidert av bygdeutviklingsutvalet i januar 2021.

Kriteriar for tildeling

 • Geografisk spreiing ved fordeling av midlar når det er mogleg.
 • Prioritere bygder som ikkje har fått tildeling tidlegare.
 • Søknadene vert vekta ut frå kriteria for løyvingar.

Utvalet vil ta omsyn til geografi og målgruppe ved tildeling av tilskot ved løyvingar som vert gjort to gongar i året.

Krav til alle søknader

Søknad og dokumentasjon

 • Søknad skal sendast til post@vaksdal.kommune.no
 • Søknad må merkast – Søknad bygdeutviklingsutvalet
 • Krav om (enkelt) budsjett og anna dokumentasjon.
 • Plan for evt. vedlikehaldskostnader må søkjar legge ved.
 • Dokumentasjon på eigeninnsats.
 • Kva tiltaket gjeld
 • Kven som har ansvar for tiltaket

Krav til sakshandsaming/utgreiing

Krav til ordinær sakshandsaming etter kommunelova. Søknadane vert handsama i tråd med retningslinene - utvalet får så saka til avgjerd.

Utbetaling

Lag/organisasjonar (med org.nr), med plan for gjennomføring og budsjett kan det (del)utbetalast i forkant.
Privatpersonar - på bakgrunn av dokumentasjon og kvitteringar i etterkant av tiltaket/aktiviteten.
For alle som får tildelt midlar, må dokumentasjon på tiltaket sendast inn innan tre veker etter at det er fullført.


Sist oppdatert: 07.07.2020
Publisert: 07.07.2020