Fondsordningar

Mysterfondet - frist 1. desember

Føremål:

 • «Opphjelp av vilt og fisk» i Vaksdal kommune.

Finansieringskjelde:

 • Årleg tilskott frå BKK etter utbygging av Myster kraftverk. 

Bruk:

 • Lokale tiltak som fremjar fondsføremålet: 75 % fisk og 25 % vilt.

Kven kan søkje:

 • Alle (enkeltpersonar og organisasjonar).

Søknad/søknadsfrist:

 • Skiftleg søknad med kostnadsoverslag/budsjett innan 1 desember

Formelt grunnlag:

 • Vedtekter av 04.10.99.

Minste fondskapital:

 • Kr. 150 000,- (grunnkapital)

Forvaltning:

 • Fondsstyret; representasjon frå landbruket/grunneigarar og kommune.

 

Vaksdal kommune sitt fond for vilt, fiske og friluftsliv – frist 1.desember


Føremål:

 • Opphjelp av vilt, fisk og friluftsliv i Vaksdal kommune

Finansieringskjelde:

 • Årleg tilskot frå BKK etter utbygging av Eksingedalsvassdraget

Bruk:

 • Lokale tiltak som fremjar fondsføremålet
 • Midlane skal vere til lokal bruk og nytte, med verdi for ålmenta
 • Mål om følgjande bruk av mildane over ein 5-årsperiode:
  • Fiske; 50 %. Vilt: 25 %. Friluftsliv: 25% 

Kven kan søkje:

 • Grunneigarar/ grunneigarlag
 • Interesseorganisasjonar
 • Enkeltpersonar 

Alle må vere frå Vaksdal kommune.

Søknad/søknadsfrist:

 • Skiftleg søknad med kostnadsoverslag/budsjett

Formelt grunnlag:

 • Vedtekter av 19.05.2014.

Minste fondskapital/grunnkapital:

 • Kr. 250 000,-

Forvaltning/handsaming:

 • Administrasjonen innstiller til politisk vedtak (formannskapet)
«Norvikfondet»/dyrkingsfondet - ingen frist

Føremål:

 • Gje tilskot til nydyrking av utmark som kan  leggjast under kultur i Vaksdal.

Finansieringskjelde:

 • Legat. Eingongsinnskot.Ingen årlege tilskott.

Bruk: 

 • Nydyrking. 

Kven kan søkje:

 • Gardbrukarar/grunneigarar.

Søknad/søknadsfrist:

 • Skiftleg søknad på eige søknadsskjema. Ingen søknadsfrist.

Formelt grunnlag:

 • Gjevarane sitt testament av 06.06.80. Vedtekter av 29.10.2017.

Minste fondskapital:

 • Kr. 900 000,- (grunnkapital)

Forvaltning:

 • Fondsstyret innstiller, formannskapet tildeler.
Kommunalt viltfond - ingen frist

Føremål:

 • Fremje viltforvalting, styrkje  kunnskap om viltet og jaktorganisering m.v.

Finansieringskjelde:

 • Fellingsavgifter, hjort.

Bruk: 

 • Lokale tiltak som fremjar fondsføremålet, alle typar viltartar.

Kven kan søkje:

 • Alle (enkeltpersonar og organisasjonar).

Søknad/søknadsfrist:

 • Skiftleg søknad med kostnadsoverslag/budsjett. Ingen søknadsfrist.

Formelt grunnlag:

 • Vedtekter av 20.22.01. Statleg forskrift.

Minste fondskapital:

 • Kr. 100 000,- (grunnkapital)

Forvaltning:

 • Kommunedirektøren etter delegasjonsreglement.
Eviny (BKK) sitt interkommunale viltfond - søknadsfrist 10.mars

Føremål:

 • Viltstellstiltak/fremjing av viltet

Finansieringskjelde:

 • Årleg tilskot frå Eviny (BKK) etter Eksingedalsreguleringa.

Bruk: 

 • Etter handlingsplan vedteken av fondsstyret 18.12.21.

Forvaltning:

 • Fondsstyret, samansett av representantar frå Voss, Vik, Vaksdal og Modalen kommunar.

Trykk her for å opne handlingsplan for viltfond 2022 - 2025.

Kven kan søkje:

 • Villreinutval-/nemnd, grunneigarlag, hjortevald, jakt- og fiskarlag med fleire.

Søknad/søknadsfrist: 10.mars

Skiftleg søknad med prosjektskildring og kostnadsoverslag/budsjett sendast Vik kommune: 

postmottak@vik.kommune.no

Grunnkapital

 • Minste fondskapital (bundne midlar) er kr 200.000,-. Midlar ut over grunnkapitalen kan nyttast til tilskot 

Formelt grunnlag

 • Vedtekter av 18.06.2001.
Innsending av søknad

Skriftlege søknadar sendast til Vaksdal kommune:

Hugs å skrive kva fond de søkjer om tilskot frå.

Landbruks- og næringsfondet

Landbruksfondet i Vaksdal kommune er slått saman med næringsfondet, med overføring av fondssaldo.

Her kan du søkje om tilskot til mange av dei same tiltaka som høyrde under i landbruksfondet.

Vedtekten for næringsfondet legg rammer for søknadsfristar, innhaldet i søknadar, kriterie for tildeling m.m 

Sjå nærare informasjon om næringsfondet under Næringsutvikling på nettsida

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med
Tore Henrik Øye (landbruksrådgjevar)


Sist oppdatert: 11.10.2022
Publisert: 04.11.2020