Fondsordningar

Mysterfondet - frist 1. desember

Føremål:

 • «Opphjelp av vilt og fisk» i Vaksdal kommune.

Finansieringskjelde:

 • Årleg tilskott frå BKK etter utbygging av Myster kraftverk. 

Bruk:

 • Lokale tiltak som fremjar fondsføremålet: 75 % fisk og 25 % vilt.

Kven kan søkje:

 • Alle (enkeltpersonar og organisasjonar).

Søknad/søknadsfrist:

 • Skiftleg søknad med kostnadsoverslag/budsjett innan 1 desember

Formelt grunnlag:

 • Vedtekter av 04.10.99.

Minste fondskapital:

 • Kr. 150 000,- (grunnkapital)

Forvaltning:

 • Fondsstyret; representasjon frå landbruket/grunneigarar og kommune.

 

Vaksdal kommune sitt fond for vilt, fiske og friluftsliv – frist 1.desember


Føremål:

 • Opphjelp av vilt, fisk og friluftsliv i Vaksdal kommune

Finansieringskjelde:

 • Årleg tilskot frå BKK etter utbygging av Eksingedalsvassdraget

Bruk:

 • Lokale tiltak som fremjar fondsføremålet
 • Midlane skal vere til lokal bruk og nytte, med verdi for ålmenta
 • Mål om følgjande bruk av mildane over ein 5-årsperiode:
  • Fiske; 50 %. Vilt: 25 %. Friluftsliv: 25% 

Kven kan søkje:

 • Grunneigarar/ grunneigarlag
 • Interesseorganisasjonar
 • Enkeltpersonar 

Alle må vere frå Vaksdal kommune.

Søknad/søknadsfrist:

 • Skiftleg søknad med kostnadsoverslag/budsjett

Formelt grunnlag:

 • Vedtekter av 19.05.2014.

Minste fondskapital/grunnkapital:

 • Kr. 250 000,-

Forvaltning/handsaming:

 • Administrasjonen innstiller til politisk vedtak (formannskapet)
«Norvikfondet»/dyrkingsfondet - ingen frist

Føremål:

 • Gje tilskot til nydyrking av utmark som kan  leggjast under kultur i Vaksdal.

Finansieringskjelde:

 • Legat. Eingongsinnskot.Ingen årlege tilskott.

Bruk: 

 • Nydyrking. 

Kven kan søkje:

 • Gardbrukarar/grunneigarar.

Søknad/søknadsfrist:

 • Skiftleg søknad på eige søknadsskjema. Ingen søknadsfrist.

Formelt grunnlag:

 • Gjevarane sitt testament av 06.06.80. Vedtekter av 29.10.2017.

Minste fondskapital:

 • Kr. 900 000,- (grunnkapital)

Forvaltning:

 • Fondsstyret innstiller, formannskapet tildeler.
Kommunalt viltfond - ingen frist

Føremål:

 • Fremje viltforvalting, styrkje  kunnskap om viltet og jaktorganisering m.v.

Finansieringskjelde:

 • Fellingsavgifter, hjort.

Bruk: 

 • Lokale tiltak som fremjar fondsføremålet, alle typar viltartar.

Kven kan søkje:

 • Alle (enkeltpersonar og organisasjonar).

Søknad/søknadsfrist:

 • Skiftleg søknad med kostnadsoverslag/budsjett. Ingen søknadsfrist.

Formelt grunnlag:

 • Vedtekter av 20.22.01. Statleg forskrift.

Minste fondskapital:

 • Kr. 100 000,- (grunnkapital)

Forvaltning:

 • Kommunedirektøren etter delegasjonsreglement.
BKK sitt interkommunale viltfond - ingen frist

Føremål:

 • Viltstellstiltak/opphjelp av jakt.

Finansieringskjelde:

 • Årleg tilskot frå BKK etter Eksingedalsreguleringa.

Bruk: 

 • Etter utarbeidd plan for bruken av tilskotsmidlane.Eventuelle kommunale handlingsplanar for viltforvaltning /eigne viltforvaltningsplanar skal liggja som grunnlag. Handlingsplanen skal vere godkjent i kommunestyra i Voss, Vik, Vaksdal og Modalen.

Kven kan søkje:

 • Alle

Søknad/søknadsfrist:

Skiftleg søknad med kostnadsoverslag/budsjett. Ingen søknadsfrist.

Formelt grunnlag

 • Vedtekter av 18.06.2001.

Minste fondskapital:

 • Kr 200.000,- (grunnkapital).

Forvaltning:

 • Fondsstyre, samansett av representantar frå Voss, Vik, Vaksdal og Modalen kommunar.
Innsending av søknad

Skriftlege søknadar sendast til Vaksdal kommune:

Hugs å skrive kva fond de søkjer om tilskot frå.

Landbruksfondet i Vaksdal kommune - ingen midlar i 2021

(NB: Ikkje tilgjengelege midlar i 2021)

Føremål: Fremje landbruket i Vaksdal kommune.

Bruk: 

 • Nyinvestering i driftsbygingar
 • Kjøp av mjølkekvotar, innkjøp av maskinar (kun fellestiltak)
 • Tilleggnæringar om lokal foredling av varer med basis i landbruket

Kven kan søkje:

 • Næringsdrivande, lag og organisasjonar i landbruket

Søknad/ søknadsfrist:

 • Skiftleg søknad med kostnadsoverslag/budsjett innan 1 desember

Formelt grunnlag:

 • Vedtekter av 13.11.1

Minste fondskapital:

 • 1, 8 millionar (grunnkapital)

Forvaltning:

 • Fondsstyret innstiller, kommunestyret fattar vedtak
Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med
Tore Henrik Øye (landbruksrådgjevar)


Sist oppdatert: 18.11.2021
Publisert: 04.11.2020