HjemPlan, bygg og eigedomKlage på eit vedtak i ein byggje- eller delingssak

Klage på eit vedtak i ein byggje- eller delingssak

Har du som søkjer fått eit vedtak som du vil klage på?

Klagefristar

Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart levert i postkassa eller på e-posten din.

Slik klagar du
 • Vi har ikkje eit eige skjema for å sende ein klage. Klagen sender du i eit vanleg brev til oss.
 • Klagen må vere skriftleg. Du må vise til vedtaket det vert klaga på og kva endring du ønskjer i vedtaket.
 • Klagen sender du på e-post til post@vaksdal.kommune.no eller med post til Konsul Jebsensgate 16, 5722 Dalekvam.
 • Du må poste klagen før fristen går ut.
Kva kostar det?

Det kostar ingenting å klage på eit vedtak.

Kva skjer vidare?
 • Når du sender klagen, vil du motta eit brev som stadfestar at vi har mottatt klagen din.
 • Dersom du har bedt om utsett iverksetting av vedtaket, vert det vurdert av kommunen.
 • Dersom det er fleire partar involvert, så vert klagen sendt til partane med frist for å gi kommentarar til klagen.
 • Vi vurderer klagen og kan endre vårt vedtak.
 • Vi behandlar klagen din innan tolv veker. I saker der vi har gitt utsett iverksetting av vedtaket, er fristen seks veker. 
 • Dersom vi ikkje godtar klagen, sender vi klagen vidare til politisk behandling i kommunen.
 • Dersom klagen ikkje blir godkjent, blir klagen videresendt til Statsforvaltaren i Vestland for behandling. Statsforvaltaren skal behandle klagen innan tolv veker.
Kva seier lova?

Sist oppdatert: 12.06.2023
Publisert: 01.06.2018