Planane våre

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet for Vaksdal kommune. Den skal peike ut den langsiktige utviklinga i Vaksdal og angår derfor alle som bur, jobbar og lever i kommunen.

Les meir om plansystemet her.

Kommuneplan

Samfunnsdel

Samfunnsdelen 2023 - 2035. Sjå samfunnsdelen her (pdf). 

Arealdel

Kommuneplanen sin arealdel 2019 - 2031 - vedteke av kommunestyret 23. september 2019.

Trykk her for å lese planomtale. (PDF)

Trykk her for å lese plankart. (PDF)

Trykk her for å lese føresegner. (PDF)

Kommunedelplanar
Temaplanar
Reguleringsplanar/ arealplanar

Korleis finne fram til gjeldande arealplan for eit område?

Arealplanar med tilhøyrande dokument kan du finne på nett ved å gå til arealplanar.no.

Her får du opp informasjon om alle gjeldande arealplanar og arealplanar som er i prosess i Vaksdal kommune.

Planar under arbeid

Endring av reguleringsplan for Fellesprosjektet Arna - Stanghelle (2023) 

Vi arbeider med områdeplanar for tettstadane Vaksdal og Stanghelle.

Den nye infrastrukturen vil legge premiss for framtidig bruk av areal i sentrum av tettstadane, og dei kommunale områdeplanane vil vere i parallell prosess med statleg plan.

Kommunen gjennomførte prosessen «Framtidsbilete 2040» for begge tettstadane i 2018. Her finn du rapportane:

Trykk her for å lese framtidsbilete Vaksdal (PDF)

Trykk her for å lese framtidsbilete Stanghelle (PDF)

Vi har og laga stadsanalysar med utgangspunkt i heile planområdet. 

Trykk her for å lese stadsanalyse for Vaksdal (PDF - OBS stor fil)

Trykk her for å lese stadsanalyse for Stanghelle (PDF- OBS stor fil)

Andre planar under arbeid

  • Kulturmiljøplan
  • Sentrumsplan for Dale
  • Hovudplan for VA (Vatn og avlaup)

Trykk her for å lese dokumentet Folkehelseoversyn for Vaksdal kommune (pdf)

Kontaktinfo

Treng du hjelp til å finne planar, kontakt 

Knut Trefall


Sist oppdatert: 17.04.2024
Publisert: 01.06.2018