Detaljreguleringsplan for Dale kollektivhaldeplass

               Detaljreguleringsplan for Dale kollektivhaldeplass

Med heimel i § 12-12 i plan- og bygningslova (PBL) vert det kunngjort at kommunestyret har vedtatt detaljregulering for Dale kollektivhaldeplass, Plan-ID 4628-2021002 i møte 05.09.2023, sak 48/2023.

Kommunestyret sitt vedtak

«Kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan for Dale kollektivhaldeplass, PlanID 4628-2021002, etter Plan- og bygningslova § 12-12, med plandokument:

• Føresegn datert 08.08.2023

• Plankart datert 24.03.2023

• Planomtale datert 08.08.2023

Med fyljande endring: Det vert tilrettelagt for 15stk skråstilte Parkeringsplassar. Det vert gjort nødvendige endringar i planen i hht vedlagte skisse og beskriving til KS-møte den 05.09.2023.

Ved vedtak av detaljreguleringsplan for Dale kollektivhaldeplass vert plan 1251-20218002, Dale kollektivterminal, oppheva.

I tillegg til haldeplass ved Dale skule, er det trong for haldeplass ved heradshuset. Kommunestyret ber om Haldeplass ved heradshuset må greiast ut i samråd med Skyss/Vestland fylkeskommune.»

Føremål

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for eit samla kollektivpunkt for skuletransport, regionale og kommunale bussruter, samt parkeringsplassar som kan nyttast til hente- og bringefunksjonar og besøkjande til skulen/symjehallen. Hensikten er å auke trafikktryggleiken ved å samle busshaldeplassane til eitt område med ei sentral plassering. Dette vil avlaste dei tronge gatene i sentrum av Dale, og gjere det meir attraktivt å nytte busstilbodet.

Klagerett og verknad av planen

Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast av den som er part eller har rettsleg klageinteresse i saka i medhald til forvaltningslova sine regler, jf. plan- og bygningslova § 1-9.

Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningslova § 29 sett til 29. oktober 2023 (3 veker frå den dagen vedtaket er kunngjort).

Klage må vere framsett skriftleg til Vaksdal kommune, helst e-post; post@vaksdal.kommune.no. Det må framgå av brevet at det gjeld klage, og kva som vert klaga på. Den må grunngjevast, og eventuelt understøttast med opplysningar.

Klagefrist er sett til 29.oktober 2023.

Reguleringsplanen fastset framtidig bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding av eksistenande tiltak, jf. PBL §12-4. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3- tre år- etter denne kunngjeringa, jf. PBL § 15-2 og 3.

 

Dokumenta i saka:

 

Planomtalen skildrar planen sitt føremål, hovudinnhald og verknadar.

Arealplankart over reguleringsplanen.

Reguleringsføresegna til plankartet gjev konkrete føringar for kva som kan gjerast på eigedomen.  

 

Andre dokument i saka

Trykk her for å lese risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS).

Trykk her for å lese saksutgreiing for 2. gongs handsaming med vedtak.

Trykk her for å lese saksutgreiing for 1. gongs handsaming.

Trykk her for å lese merknadar til planforslaget med forslagsstillar sine kommentarar.

Trykk her for å lese merknadar til varsel om oppstart med forslagsstillar sine kommentarar.

Trykk her for å lese notata knytt til vurdering av parkeringsløysing.

 

Plandokumenta er også tilgjengeleg i Innbyggjarservice på Heradshuset.

For nærare opplysningar, kontakt sakshandsamar Knut Trefall, knut.trefall@vaksdal.kommune.no.


Sist oppdatert: 04.10.2023
Publisert: 03.10.2023