Forskrift godtgjersle folkevalde

Formannskap/ plan- og økonomiutval vedtok 12.10.20, sak 61/2020 å leggja "Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og velferdsgoder i Vaksdal kommune, vestland fylkeskommune"  ut til offentleg høyring.

 

Klikk her for å lese utkast til forskrift om godtgjersle.

 

Ungdomsrådet, Eldrerådet, Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, Levekårsutvalet, Bygdeutviklingsutvalet og Administrasjonsutvalet i Vaksdal vil få saka til behandling.

Alle som ønskjer, kan koma med høyringsuttale til forskrifta. Saka vil bli ferdigbehandla av Kommunestyret tidleg i 2021.

 

Høyringsfristen er sett til 01.desember 2020

 

Uttalen må vere skriftleg og sendt innan fristen, enten via e-post til post@vaksdal.kommune.no, eller via brevpost til Vaksdal kommune, Konsul Jebsensgate16, 5722 Dalekvam.  

 

 


Sist oppdatert: 15.10.2020
Publisert: 15.10.2020