Kommunal planstrategi 2020-2021

Formannskap/, plan og økonomiutval vedtok 12.10.20, sak 66/2020, å leggje "Kommunal planstrategi 2020-2024" ut til offentleg høyring. 

 

Klikk her for å lese Kommunal planstrategi 2021-2024

 

Klikk her for å lese FPØ sitt vedtak med tilleggspunkt

 

Kommunen skal innhente synspunkt frå nabokommunar, statlege og regionale organ, og forslag til kommunal planstrategi skal til offentleg høyring i minimum 30 dagar før handsaming i kommunestyret, jamfør Plan- og bygningslova §10-1. 

Alle som ønskjer, kan koma med høyringsuttale til planstrategien. Saka vil vere ferdigbehandla av Kommunestyret i desember 2020.

 

Høyringsfristen er sett til 15. nov 2020

 

Uttalen må vere skriftleg og sendt innan fristen, enten via e-post til post@vaksdal.kommune.no, eller via brevpost til Vaksdal kommune, Konsul Jebsensgate16, 5722 Dalekvam.


Sist oppdatert: 15.10.2020
Publisert: 15.10.2020