HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarReguleringsendring etter forenkla prosess for delar av Eidsøyra

Reguleringsendring etter forenkla prosess for delar av Eidsøyra

Dokumenta i saka:

Her finn du oversikt over reguleringsendringa:

Dette er forslagsstillar sin søknad. Søknaden syner endringar i plankart og føresegn, føremål og konsekvensar av planendringa:

Dette dokumentet beskriv saksutgreiing og vedtak av reguleringsendringa:

Dette er føresegn til planen. Vedtekne endringar er markert i raudt:

Dette er vedteke plankart:

Sunnfjord Geo Center har utarbeida tre rapportar på vegne av forslagsstillar for å avklare skred- ,flaum- og erosjonsfaren i og kring planområdet:

Føresegn til plan før endring:

Planforslaget har lagt ute på høyring hos berørte naboar og offentlege mynde. Dokumentet syner hovudpunkta i dei innkomne merknadane og forslagsstillar sine kommentarar til desse.

Vil du klage? Send denne til Vaksdal kommune


Sist oppdatert: 15.12.2022
Publisert: 08.12.2022