Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Kontrollutvalet har som hovudføremål å medverke til ein ålmenn tillit i befolkninga, i høve best mogleg løysing av kommunale oppgåver. Vidare at den kommunale oppgåveløysinga er i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

 

Reglement for kontrollutvalet vart vedteke av kommunestyret 23.03.21.

 

Utvalet er heimla i kommunelova, kapittel 23, og i forskrift om kontrollutval og revisjon, kapittel 1.

 

Kommunestyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmer og minimum ein av desse må vere medlem av kommunestyret. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.
Utvalet er heimla i kommunelova og forskrift om kontrollutval.
Kontrollutvalet har normalt 6 ordinære møter i året. Møta er opne for publikum.

Klikk her for å finne informasjon om møteplan, saksdokument og kontaktinformasjon for medlemmene

Revisjon

Vaksdal kommune har inngått avtale med Deloitte AS om revisjonstenester. Revisjonstenestene omfattar rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll i selskap som kommunen har eigarinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgåver i regi av kontrollutvalet.

Sekretariatet for kontrollutvalet

Vaksdal kommune kjøper sekretariatstenester for kontrollutvalet hjå Sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune.

Sekretariatstenestene omfattar mellom anna saksførebuing for kontrollutvalet, møteinnkalling og saksoppfølging etter møter. Døme: føring av møteprotokoll og iverksjetjing av vedtak. Sekretariatsfunksjonen er direkte underlagt kontrollutvalet. Sekretariatet plikta å følgja utvalet sine retningsliner og pålegg.

Henvending til sekretariatet for kontrollutvalet i Vaksdal, kan sendast på e-post Einar.Kare.Ulla@vlfk.no

 


Sist oppdatert: 26.03.2021
Publisert: 09.09.2020