HeimVeg, vatn, avlaup og bossKommunale avgifter 2021

Kommunale avgifter 2021

Alle prisar oppgitt er inklusiv mva.

Vatn- og avlaupsgebyr

 

Abonnementskategori

Vatn

Pris/abonnent

Avlaup

Pris/abonnent

Bustad

 

 

Frittståande bueiningar < 60 m2

Kr. 1.765,-

Kr. 1.102,-

Bueiningar i fleirbustad/kombinerte bygg

 

Kr.  2.017,-

 

Kr. 1.259,-

Frittståande bueiningar > 60 m2

Kr.  2.521,-

Kr. 1.574,-

Næring

 

 

Anna næring/verksemd

Kr.  2.521,-

Kr. 1.574,-

Offentlege bygg

(Adm.bygg, skular, barnehagar)

 

Kr.  5.042,-

 

Kr. 3.148,-

Sevicenæring (overnatting og servering)

 

Kr.  7.563,-

 

Kr. 4.722,-

Institusjonar (sjuke-

/pleieheimar, omsorgsenter

 

Kr.  10.084,-

 

Kr. 6.296,-

Våtnæring (tekstil)

Kr. 12.605,-

Kr. 7.871,-

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret vert utrekna på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på einingspris, sjå tabell under.

Forbruksgebyr

Einingspris per/m3

Vatn

Kr. 12,78

Avlaup

Kr. 10,28

Leige av vassmålar

   

Årleg leige/gebyr pr. installert målar dim Ø t.o.m 1 ” (toms):

Kr. 344,-

Årleg leige/gebyr pr. installert målar dim  Ø større enn 1” (toms):

Kr. 688,-

TILKNYTINGSGEBYR

Ein fast sum vert lagt til grunn for eingongsgebyret.

Tilknytingsgebyr

Gebyr inkl. mva

Vatn

Kr.  16.000,-

Avlaup

Kr.  16.000,-

Feie- og tilsynsgebyr

Kr 751,- pr. pipe inkl. mva.

For røykpiper med to pipeløp skal feie- og tilsynsgebyret vera 1,5 gonger gebyret for ei pipe.

Slamgebyr

Gebyr for tømming av slamavskiljar

Tank våtvolum

Gebyr 

0,1 til 4 m3

Kr 1.880,-

4,1 til 8,0 m3

Kr 3.180,-

> Større enn 8,0 m3 (pris per m3)

Kr 500,-

Hytter/Fritidshus

Kr 940,-

For bustader - tømmefrekvens:

Slamavskiljaren skal tømast annakvart år, medan gebyret blir krevja inn årleg.

For hytter - tømmefrekvens:

Slamavskiljaren skal tømast kvart fjerde år, medan gebyret blir krevja inn årleg.

Renovasjonsgebyr

140 liter behaldar - "Minimumskunde": kr 2. 092,62 inklusiv 12 tømmingar i året. (6 tømminger pr halvår)

Ekstra tømming utover 6 per halvår -  kr 32,75 per tømming blir avrekna kvart halvår.

Gebyr for hytter/campingvogner vert rekna i % av gjennomsnittskunde.

Utfyllande informasjon om kategoriar for mellom anna utrekning av hytterenovasjon: www.bir.no


Sist oppdatert: 05.07.2021
Publisert: 03.10.2018